Algemene Voorwaarden

Aldo The Hair Guru

Ten aanzien van de dienstverlening van de website aldothehairguru.nl gelden de volgende voorwaarden en alle van toepassing zijnde wettelijke regels.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de in dit artikel opgenomen begrippen met een hoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt het navolgende verstaan:

1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van aldothehairguru.nl, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

1.2 Gebruiker: iedere (rechts)persoon die gebruikt maakt van de diensten van aldothehairguru.nl. die via het internet worden aangeboden.

1.3 Dienst(en): de Dienstverlening op de Site bestaande uit het verstrekken van informatie over bedrijven, de mogelijkheid tot het maken van een afspraak door een Gebruiker bij een Bedrijf.

1.4 Bedrijf: het Bedrijf met wie aldothehairguru.nl een overeenkomst heeft gesloten en/of die gebruik maakt van de Site en de Diensten.

1.5 aldothehairguru.nl: website/Dienst in eigendom van dhr. A. Hall, handelend onder de naam: aldothehairguru.nl

1.6 Aansluiting: de mogelijkheid om met daartoe geschikte apparatuur gebruik te maken van de Diensten en de eventuele aanvullende Diensten.

1.7 Site: de website www.aldothehairguru.nl

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al het gebruik van de Site en de Diensten en alle eventuele aanbiedingen van aldothehairguru.nl. Door gebruik te maken van de Site en de Dienst, aanvaardt Gebruiker de aldothehairguru.nl toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.

2.2 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de Algemene Voorwaarden, door middel van daartoe op de Site beschikbare faciliteiten en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie.

2.3 aldothehairguru.nl is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2.4 aldothehairguru.nl wijst uitdrukkelijk op de toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van Gebruiker van de hand.

2.5 Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. aldothehairguru.nl zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

2.6 Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen uit een Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, prevaleren de eerstgenoemde bepalingen.

2.7 aldothehairguru.nl levert aansluitingen op verscheidene netwerken die verschillen voor wat betreft techniek, de te gebruiken apparatuur en gebruiksmogelijkheden. Met een aansluiting kan slechts gebruik worden gemaakt van het netwerk waarvoor de overeenkomst is gesloten.

Artikel 3 Dienstverlening

3.1 aldothehairguru.nl heeft de inhoud van de Site en de Diensten met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Een aantal onderdelen van de Site en Diensten, waaronder mede, doch niet uitsluitend de gegevens van het Bedrijf, is echter afkomstig van derden. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. aldothehairguru.nl draagt voor de inhoud hiervan geen enkele verantwoordelijkheid.

3.2 aldothehairguru.nl biedt de Site, de Diensten en de daarop door haar zelf geplaatste informatie, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, aan op “as is” basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van voldoende kwaliteit, juistheid en geschiktheid voor een bepaald doel, gerechtigdheid tot (eigendoms) rechten, of rechten van derden. Met name garandeert aldothehairguru.nl niet:

  • dat de informatie op de Site juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is;
  • dat de Site ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat gebreken kunnen worden verholpen; en,
  • dat derden haar systemen niet onrechtmatig (zullen) gebruiken.

3.3 de Site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de Sites van derden. aldothehairguru.nl heeft geen zeggenschap over deze Sites. aldothehairguru.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze Sites.

Artikel 4 Onderhoud

4.1 aldothehairguru.nl is gerechtigd de Site (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Site, zonder dat hierdoor enig recht van Gebruiker op schadevergoeding jegens aldothehairguru.nl ontstaat.

Artikel 5 Gebruik van de Dienst en verstrekking van informatie

5.1 Gebruiker garandeert dat alle gegevens (die benodigd zijn voor het maken van een afspraak) aan aldothehairguru.nl dienen te worden verstrekt volledig, juist en actueel zijn.

5.2 aldothehairguru.nl heeft het recht om een behandeling of product dat niet (meer) online boekbaar is te blokkeren (niet meer te tonen) zonder dat de klant recht heeft op restitutie van eventuele puntentegoeden.

5.3 Een klant die gebruik maakt van het online agendasysteem van aldothehairguru.nl heeft geen recht op restitutie van eventuele puntentegoeden bij beëindiging van gebruik van het online agendasysteem. Geldigheid van de aangekochte punten vervallen automatisch 1 jaar naar aankoop.

Artikel 6 Privacy

6.1 Om de Dienst te kunnen bieden dient aldothehairguru.nl persoonsgegevens te verzamelen. aldothehairguru.nl draagt er zorg voor dat de verzameling van de persoonsgegevens voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

6.2 Het op de Site opgenomen Privacy Reglement is van toepassing op het gebruik van de persoonsgegevens en de andere door aldothehairguru.nl verzamelde gegeven alsmede op de vertrouwelijke informatie die via de Site wordt verspreid.

Artikel 7 Spam/harvesten

7.1 Het gebruik van gegevens van bedrijven die via de Site openbaar zijn gemaakt, waaronder mede -maar niet beperkt tot- e-mailadressen en/of adresgegevens van bedrijven is enkel en alleen toegestaan met het oog op het gebruikmaken van de Diensten van aldothehairguru.nl. Het is onder geen beding toegestaan de gegevens van de bedrijven te verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is:
  • het (ongevraagd) initiëren van iedere vorm van commerciële communicatie door middel van e-mail, fax, post of anderszins met (een) bedrij(f)ven, althans het direct of indirect promoten van de goederen, Diensten en/of ondernemingen;
  • iedere andere vorm van ongevraagde communicatie;
  • gegevens van bedrijven te verzamelen om welke reden dan ook.

7.2 Indien een Gebruiker (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 500,- (vijfhonderd euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een gegeven geldt als één gebeurtenis, zulks onverminderd het recht van aldothehairguru.nl om nadere rechtsmaatregelen tegen de Gebruiker te nemen en schadevergoeding te eisen.

Artikel 8 Wachtwoord

8.1 Gebruiker is aansprakelijk voor al het gebruik dat van de Dienst wordt gemaakt. Gebruiker vrijwaart aldothehairguru.nl volledig tegen alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door al het gebruik dat van de Dienst wordt gemaakt.

Artikel 9 Aansprakelijkheid aldothehairguru.nl

9.1 1 aldothehairguru.nl is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van aldothehairguru.nl, tot een maximum bedrag van € 500,-.

9.2 Iedere aansprakelijkheid van aldothehairguru.nl voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is aldothehairguru.nl niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van Gebruiker die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de Dienst dan wel de Site.

Artikel 10 Geschillen

10.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam.

© Copyright 2020 aldothehairguru.nl, Nederland, Alle Rechten Voorbehouden.